Vedtægter

Vedtægter for: Den selvejende institution LAURBJERGHALLEN

 

§  1.  Institutionens navn er: Den selvejende institution Laurbjerg hallen. Dens hjemsted er Laurbjerg, Favrskov kommune.

 

§  2. Institutionens formål er at opføre og drive en bygning der indeholder idræts- og værestedsloka1er fortrinsvis beregnet til benyttelse for kommunes beboere og foreninger i kommunen.

Bygningen skal fortrinsvis være til disposition for sportsklubber, kulturelle formål,

gymnastikforeninger og skoler for  udøvelse af sport, kultur, og idræt. Bygningen skal også efter bestyrelsens godkendelse, kunne benyttes af foreninger og kredse til arrangementer, udstillinger, møder, stævner, kurser, turneringer, teater, koncerter og

lignende.

 

§  3.    Institutionens kapital tilvejebringes ved indsamling, gavebidrag, samt ved tilskud, lån og lejeindtgter, herunder udlejning til og afholdelse af arrangementer i det omfang, det kan forenes med opfyldelsen af institutionens formålsparagraf.

Da institutionen er selvejende, har ingen person, forening eller lignende andel i institutionens formue eller eventuelle overskud. Ligeledes hæfter ingen person eller forening for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

 

§  4.   Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

 

§  5. For så vidt der ved institutionens drift, efter nødvendige afskrivninger fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller hensættelser til istandsættelse, fornyelser, vedligeholdelse m.v., eller til

imødegåelse af eventuelle fremtidige underskud, kan det anvendes til ekstraordinære afskrivning, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger eller anlæg.

Institutionens midler skal indsættes i pengeinstitutter på indlånsbøger, der

lyder pa institutionens navn, eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilken umyndiges midler kan anbringes. Ingen har andel i institutionens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder institutionen.

Der kan ingensinde udbetales udbytte, tantieme eller direkte aflønning til personer i

deres egenskab af medlemmer af repræsentantskabet eller bestyrelsen.

 

§  6.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest d. 30 april. Bekendtgørelse finder sted med mindst 14 dages varsel i lokale blade.

Dagsorden er følgende:

  1. 1.     Valg af dirigent
  2. 2.      Valg af sternmet1lere
    1. 3.      Bestyrelsens beretning
    2. 4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab, der skal være godkendt af

repræsentantskabet, der meddeler decharge til bestyrelsen

 

5.  Fremlæggelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår

  1. Indkomne forslag

  2. Valg til bestyrelse (i lige år: 3 personer - i ulige år: 2 personer)

  3. Valg af suppleanter. (de 2 kandidater der får flest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen)

  4. Eventuelt.

 

 

Alle spørgsmål og beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest 6 dage før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

 

§  7.     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når flertallet af bestyrelsen eller mindst 3/5 af repræsentantskabet skriftligt fremsætter ønske derom til repræsentantskabet formand.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling, og skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget behørig henvendelse herom.

 

§   8.  Enhver beboer i Favrskov kommune, som er fyldt 18 år, og har tilknytning til en af foreningerne omkring hallen eller Lilleå skolen, har adgang til, og stemmeret pa institutionens generalforsamling.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen, er enhver stemmeberettiget person.

 

 

§   9.    Repræsentantskabet består af højst 27 medlemmer, der udpeges, eller vælges pa følgende måde:

Medlemmerne nr. 1- 27 udpeges af de respektive foreningers bestyrelser, eller vælges pa de pågældende foreningers generalforsamlinger for en 2 årig periode. Ved frafald af medlemmer iblandt nr. 1 27 udpeger eller vælger den pågældende forening senest 4 uger efter medlemmets frafald, et nyt medlem, og meddeler ændringen skriftligt til repræsentantskabet formand. Ledige numre kan besættes af andre nye foreninger/kredse i Favrskov kommune. Forudsætning for at kunne udpege et repræsentantskabsmedlem er, at den pågældende forening/kreds har lovligt vedtagne vedtægter, godkendt af Favrskov kommune, samt at anmeldelse af ønske om medlemsskab, fremsættes overfor repræsentantskabet formand senest 2 måneder før Laurbjerghal lens ordinære generalforsamling, og at optagelse forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

Repræsentantskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, der vælges på mødet i

forbindelse med generalforsamlingen. Medlemmer i repræsentantskabet: e bilag

 

Repræsentantskabets sekretær skal efter hvert konstituerende møde, i

repræsentantskabets protokol,  indføre en   fu1dstændig  fortegnelse  over repræsentantskabets  medlemmer,  med  angivelse af disses numre.

 

§ 10.  Repræsentantskabet vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær for 1år ad gangen på et møde, der afholdes umiddelbart efter institutionens ordinære generalforsamling. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. Ud over generalforsamlingen afholder repræsentantskabet møde mindst 1 gang årligt, og i øvrigt når bestyrelsen eller ¼ af repræsentantskabet finder det nødvendigt. Repræsentantskabet indkaldes skriftligt, med mindst 7 dages varsel.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, nå mindst 3/5 af medlemmerne er mødt til indvarslet mode. Alt institutionen vedrørende kan drøftes af

repræsentantskabet, og over det passerede føres en protokol, som skal underskrives af formand og sekretær.

I forbindelse  med  repræsentantskabsmødet ved den ordinære generalforsamling væ1ges i lige år: 2 personer og - i ulige år 1 person -  der udgør bestyrelsen.

Disse medlemmer væ1ges ved skriftlig afstemning. Valgt er de kandidater, der opnår størst stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg af de påg1dende ligestillede kandidater, og ved fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. De 2 kandidater, der opnår størst stemmetal uden at blive valgt, indtræder som suppleanter.

 

§ 11.   Den selvejende institution Laurbjerghallens bestyrelse består af 5medlemmer. Denne bestyrelse er institutionens ledelse. Valg af bestyrelse, skal foregå ved skriftlig afstemning. Valget gælder for en 2 årig periode, og skal foretages pa den ordinære generalforsamling.

De 2 kandidater, der har opnået størst stemmetal uden at være blevet valgt, indtræder som bestyrelsessuppleanter.

 

§ 12.   Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Dog kan bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, udpege kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen, på et møde, der afholdes senest 14 dage efter den ordinæregeneralforsamling. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder mode så ofte, formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt til indvarslet møde. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en

protokol, som skal underskrives af de til stede værende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 13.    Bestyrelsen repræsenterer institutionen i enhver henseende. Det påhviler bestyrelsen at fore tilsyn med alt, der er underlagt institutionen, samt dennes vedtægter. Bestyrelsen kan i den daglige drift, antage en halinspektør, som ikke kan

være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen drager omsorg for, at udleje og benyttelse af bygninger og anlæg sker på en sådan måde, at der fremkommer tilstrækkelige midler

til dækning af udgifter til driften, herunder til forrentning af lån, afdrag, afskrivning,

m.m. Bestyrelsen affatter de nødvendige regulativer, der skal indeholde direktiver for den daglige drift, og for benyttelse af institutionens bygninger og anlæg.

 

Bestyrelsen udarbejder og frem1ægger det indeværende og efterfølgende års budgetter for repræsentantskabet inden 30. april.

Budget fremsendes senest 1. maj til Favrskov kommune.

 

§ 14.    Anlægsregnskaber og institutionens årsregnskaber skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges af bestyrelsen.  Driftsregnskab og status, afleveres af revisor til bestyrelsen senest 1. april.

Det årlige regnskab skal af bestyrelsen forelægges det samlede repræsentantskab, som har påtaleret. Regnskabet skal således godkendes eller forkastes af repræsentantskabet, og påtegning herom indføres i institutionens hovedbog ved underskrift af repræsentantskabets formand.  Det af repræsentantskabet godkendte regnskab, fremsendes senest 1 maj til Favrskov kommune.

 

§ 15.     Institutionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. I ti1fælde af køb, salg, låntagning eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse

efter godkendelse af Favrskov Byråd.

 

§ 16.   Institutionen hæfter kun med sin formue for sine forpligtelser. Bestyrelsen hæfter ikke for institutionens forpligtelser.

 

§ 17.     Ændringer i disse vedtægter kan, efter vedtagelse i institutionens bestyrelse for at opnå gyldighed, vedtages af repræsentantskabet med majoritet pa 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, stadfæstes af den først kommende general forsamling med simpel stemmeflertal.

 

§ 18.     Opløsning af institutionen kan, efter vedtagelse i institutionens bestyrelse, kun besluttes, såfremt vedtagelse herom, finder sted pa 2 pa hinanden følgende repræsentantskabsmøder afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og en majoritet pa 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning skal godkendes af en ordinær generalforsamling og eller ekstraordinær generalforsamling. Endvidere er det en forudsætning for opløsning, at endelig godkendelse gives af Favrskov Byråd, der overtager institutionens aktiver.

 

 

Ændring af vedtægter fremlagt og vedtaget pa generalforsamlingen Laurbjerg d. 23. marts 2011

Jes Munk Jensen                                   Tove P. Jensen

 

-----------------------------------------------------                           --------------------------------------------------

Formand/Hallen                                     Formand/Repræsentantskabet